Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.chcikartacek.cz:

Provozovatel internetového obchodu:

Marcel Dostál, DiS. - imagedent
Příčná 1255

562 06 Ústí nad Orlicí 
IČ: 01404229

DIČ: CZ8601284010

(dále jen provozovatel)

 

1. Úvodní ustanovení

Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujících.
Obchodní a reklamační podmínky jsou ve vztahu mezi kupujícím (objednatelem) a prodávajícím (provozovatelem) pro obě strany závazné a řídí se platným Občanským a Obchodním zákoníkem České republiky.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 

2. Objednávka

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné.

Řádným a pravdivým vyplněním a odesláním objednávky kupující potvrzuje závaznost objednání zboží a stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem tohoto internetového obchodu a souhlasí s nimi. V případě vyplnění nepravdivých údajů si prodávající vyhrazuje právo objednávku neakceptovat.

Objednávka se považuje za návrh kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající oznámí kupujícímu akceptaci objednávky nebo části objednávky potvrzovacím e-mailem, který bude zaslán na Váš email uvedený v objednávce. Pokud Vám potvrzovací e-mail nepřijde, kontaktujte nás prosím. Jakákoliv jiná sdělení ze strany prodávajícího se nepovažují za přijetí objednávky.

 

3. Storno objednávky, odstoupení od smlouvy

Kupující může objednávku stornovat do 24 hodin od odsouhlasení objednávky.

V jiném případě zrušení objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu tímto vzniklou (v případě, že došlo již k vynaložení nákladů, jako je zbytečná doprava, poštovné apod.),

viz ustanovení § 53 odst. 10 občanského zákoníku -dodavatel má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Ze strany prodávajícího-prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

A. zboží se již nevyrábí nebo nedodává

B. pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží či doručení objednávky a zákazník změnu ceny neakceptuje.

V obou případech (bod A a B) prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud byla kupujícím již část nebo celá částka kupní ceny uhrazena (peníze za zboží, nikoliv za jeho zaslání), bude mu zpět převedena na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30. pracovních dní.

objednávka bude stornována i v případě, pokud nebude možné kontaktovat zákazníka telefonicky nebo emailem uvedeným v objednávce, protože údaje budou nesprávné, nebo pokud zákazník neopraví požadované údaje ani po upozornění provozovatelem.

Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů.

V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody.

 

4. ceny a zboží

Ceny jsou uváděny s DPH a jsou vždy jasně a zřetelně označeny. Ceny jsou umístěny u každého produktu a jsou aktuální a platné. Prodávající není plátce DPH.

Zboží je majetkem kupujícího až v okamžiku plného zaplacení kupní ceny (u bezhotovostních plateb se za zaplacení považuje doba, kdy se prodávajícímu částka převede na účet).

Na veškeré zboží nabízené prostřednictvím internetového obchodu je poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce.

Ceny prodávající může měnit s ohledem na vývoj kurzu Kč vůči zahraničním měnám, s ohledem na změny podmínek od výrobce nebo dodavatele, popř. aktuální situaci na trhu.

Jednotlivé popisy zboží jsou pouze informativní, mohou podléhat obsahovým změnám.

 

5. Platební podmínky, dodání zboží

převodem na účet - po připsání částky na účet dodavatele bude zboží odesláno na

fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce
platba v hotovosti - při dohodnutém osobním odběru
- dobírkou                - zaplacení zboží v hotovosti při převzetí zásilky

Zboží je expedováno dle možností výrobců a skladů, dle dostupnosti a provozních možností prodávajícího v co nejkratším termínu po závazném potvrzení objednávky prodávajícím. Zboží, které je na skladě, je expedováno v co nejkratším termínu, obvykle od 2. do 4. pracovních dní, nejpozději však do 10. pracovních dní po akceptaci objednávky, pokud není u výrobku uvedeno jinak. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není momentálně na skladě, nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události. O tomto bude kupující neprodleně informován.

 

6. ceny za doručení a způsob doručení

Před odesláním objednávky si můžete vybrat z několika způsobů doručení a platby zboží.

Doručení:

Česká pošta - Doporučená zásilka (do 24 hodin od podání) + 79,00 Kč

Česká pošta - Dopravné zdarma nad částku 2000,- s DPH

Vlastní odběr na pobočce Zborovská 27, Praha 5 - Smíchov (vyzvednutí POUZE po předchozí telefonické domluvě) - bez poplatků

Vlastní odběr na pobočce Kpt. Stránskeho 999/5, Praha 14 - Černý Most (vyzvednutí POUZE po předchozí telefonické domluvě) - bez poplatků

Vlastní odběr na pobočce Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí (vyzvednutí POUZE po předchozí telefonické domluvě) - bez poplatků

Rozvoz Praha - při objednávce nad 4000,- Kč s DPH - bez poplatků

Rozvoz Praha + 59 Kč

uloženka.cz - cena je dle platného ceníku přepravce a místa výdeje

 

Platby:

Platba na dobírku - +45,00 Kč

Platba na účet - číslo účtu: 107-4188660227/0100 banka KB

Platba v hotovosti při vydání zboží bez poplatků

Dobírka pře uloženku - dle platného ceníku přepravce

 

Zboží bude zákazníkovi doručeno zvoleným způsobem na adresu, kterou uvedl v objednávce. Doručení proběhne v pracovní dny. U zaslání Českou poštou se doručení řídí podmínkami České pošty. Při osobním odběru si lze zboží vyzvednout po telefonické dohodě na provozovně

Ceny za doručení zboží se odvíjejí od kategorie, v níž je zákazník u provozovatele zařazen, případně dle celkové ceny objednaného zboží. Při převzetí zboží kupující obdrží doklad o převzetí zboží (dodací list). Daňový doklad (fakturu) s vyčíslením kupní ceny a DPH obdrží kupující e-mailem v elektronické podobě. Na žádost lze dodat i poštou.

7. Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a ověřit, zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému.

V případě, že kupující zjistí poškození či jiné nesrovnalosti ihned po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele. Pokud toto ihned neučiní, nebude prodávající poškození či jiné nesrovnalosti akceptovat.

8. Záruky a reklamace

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí platnou legislativou. Zákazník musí prokázat nákup reklamovaného zboží daňovým dokladem. Zákazník se s provozovatelem domluví na způsobu vyzvednutí reklamovaného zboží a na způsobu předání správného zboží.

V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

K reklamaci je nutné vždy předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka v co nejkratší době od obdržení reklamace, o postupu vyřízení.

Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace mechanického poškození z přepravy:
Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena. V opačném případě je nutné sepsat škodní protokol nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit do 3 dnů od převzetí zásilky. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.

Záruka zaniká v následujících případech:

-Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.
-Nevhodným používáním zboží.
-Nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem.
-Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
-Zboží bylo poškozeno živly.

Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Náklady spojené se zasláním opraveného nebo vyměněného zboží na základě oprávněné reklamace hradí prodávající. V případě neoprávněné reklamace je kupující povinen uhradit prodávajícímu manipulační poplatek a veškeré výdaje s tím spojené.

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat e-mailem nebo písemně nejpozději do třech dnů od převzetí zboží.

Délka záruční doby činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. V případech, kdy některý výrobce prodlouží u svých výrobků záruční dobu, platí záruka stanovená příslušným výrobcem.

9. Možnost vrácení zboží (odstoupení od smlouvy)

Internetový obchod www.chcikartacek.cz poskytuje spotřebiteli dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu, je-li kupujícím soukromá osoba (nikoli tedy na IČO). Zboží v žádném případě nesmí být poškozené, nést znaky používání či jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálním obalu spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty včetně faktury. Zboží musí být odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovny provozovatele.

Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží (peníze za zboží, nikoliv za jeho zaslání či jiné výdaje s tím spojené), bude mu zpět převedena na jím udaný bankovní účet v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 pracovních dní, případně jinak na základě vzájemné dohody.

V případě, že kupující odmítne zboží převzít, nebude na uvedené adrese k zastižení, případně odstoupí od smlouvy po datu expedice zboží, je povinen rovněž uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží. Kupující mimo to nese náklady spojené s vrácením zboží.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Ochrana osobních dat

Internetový obchod www.chcikartacek.cz se ve své činnosti řídí zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů. Velmi si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše data, která nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě, s výjimkou třetích osob podílejících se bezprostředně na dodávce objednaného zboží (banka, pošta, přepravce apod.) a zpracování firemní administrativy. Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu www.chcikartacek.cz a použity pouze pro zaslání objednané zásilky a přímé komunikace se zákazníkem.

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění,dává spotřebitel firmě Marcel Dostál, DiS. - imagedent, Příčná 1255, 562 06 Ústí nad Orlicí, IČ:01404229, tímto souhlas ke zpracování mých osobních údajů v rozsahu poskytnutém tomuto internetového obchodu (registrace, objednávka, apod.) za účelem marketingových a obchodních aktivit, informování o soutěžích, produktech a službách výše uvedené firmě.

 

Tyto podmínky jsou platné od 1.11. 2015 až do odvolání. Vyhrazujeme si právo změnit tyto nákupní podmínky bez předchozího upozornění.